SST25VF016B-50-4C-S2AF

SKU: SST25VF016B-50-4C-S2AF

Description

Flash Mem Serial-SPI 3.3V 16M-Bit 2M x 8 8ns 8-Pin SOIC